Ludzie bezdomni - plany wypracowań - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Doktor Judym – spadkobierca romantyków i pozytywistów - plan wypracowania

Wstęp 1. Scharakteryzuj dwie postawy młodopolskich artystów: a) odrzucającą społeczne obowiązki i zadania sztuki, jakie wyznaczyli jej romantycy i pozytywiści; b) kontynuującą ideały estetyczne, zawarte w twórczości Adama Mickiewicza. 2. Kreacja głównego bohatera powieści Stefana Żeromskiego, Tomasza Judyma, jako połączenie modelu bohatera romantycznego i pozytywistycznego. Rozwinięcie 1. Tomasz Judym jako spadkobierca romantyków: a)... więcejTomasz Judym jako postać tragiczna - plan wypracowania

Wstęp „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego jako powieść o losach tytułowego bohatera, człowieka buntującego się przeciwko zastanym normom społecznym, skłóconego ze światem i usiłującego dochować wierności swym ideałom. Rozwinięcie 1. Krótka informacja o bohaterze – z jakiej klasy wywodzi się, jak wyglądało jego dzieciństwo, dzięki czemu zdobył wykształcenie. 2. Tragizm postaci Judyma: a) bohater... więcejIdea a osobiste szczęście – wartości przeciwstawne czy do pogodzenia – postać doktora Judyma w „Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego

Wstęp 1. Zdefiniuj pojęcie „idei” i „osobistego szczęścia”. 2. Doktor Judym jako bohater przeżywający wewnętrzny konflikt między wiernością swym ideałom a prywatnym szczęściem. Rozwinięcie 1. Postawa Tomasza Judyma jako lekarza i społecznika: a) postrzeganie zawodu lekarza jako misji i poczucia obowiązku wobec klasy społecznej, z której się wywodził; b) wrażliwość na krzywdę społeczną i nędzę... więcejTragizm Syzyfa i tragizm Prometeusza w postaci doktora Judyma. Rozwiń temat odwołując się do treści "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego - plan wypracowania

Wstęp 1. Tragizm jako kategoria estetyczna, wykorzystywana często w kreacji bohaterów literackich. 2. Doktor Tomasz Judym jako bohater tragiczny, w kreacji którego ujawnia się postawa prometejska, a jego walka z krzywdą społeczną i poprawą warunków życia biedoty ma charakter syzyfowej pracy. Rozwinięcie 1. Informacje ogólne o bohaterze – pochodzenie, awans społeczny dzięki wykształceniu, poglądy na zawód lekarza, poczucie... więcejStanisław Wokulski, Tomasz Judym, Zenon Ziembiewicz – bohaterowie z awansu - plan wypracowania

Wstęp 1. Scharakteryzuj proces kształtowania się dwudziestowiecznego społeczeństwa polskiego, uwzględniając wyłanianie się inteligencji spośród przedstawicieli zdeklasowanej szlachty i niższych warstw społecznych. Awans społeczny jako jeden ze sposobów ujęcia tematu w powieści od czasów po powstaniu styczniowym. 2. Stanisław Wokulski, Tomasz Judym i Zenon Ziembiewicz jako kreacja bohatera z awansu w różnych epokach literackich. Rozwinięcie... więcej„Ludzie bezdomni” jako powieść młodopolska - plan wypracowania

Wstęp 1. Powieść młodopolska jako przełamanie poetyki tego gatunku, utrwalonej w pozytywizmie. Wymień najważniejsze cechy powieści młodopolskiej. 2. „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego jako utwór, spełniający założenia powieści młodopolskiej. Rozwinięcie 1. Sposób prowadzenia narracji – współistnienie dwóch narratorów: autorskiego, postrzegającego i oceniającego świat zewnętrzny z perspektywy głównego... więcejJudym jako nonkonformista i społecznik - plan wypracowania

Wstęp 1. Zdefiniuj pojęcia „nonkonformista” i „społecznik”. 2. Doktor Judym jako człowiek, pragnący działać dla dobra ogółu i buntujący się wobec anachronicznego porządku społecznego, ludzkiej krzywdzie i społecznej niesprawiedliwości. Rozwinięcie 1. Judym jako idealista i marzyciel: a) zawód lekarza postrzega jako swoistą misję, umożliwiającą walkę z nędzą najniższych warstw społecznych.... więcejBezdomność w „Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego - plan wypracowania

Wstęp 1. Zdefiniuj pojęcie „bezdomności”. 2. „Ludzie bezdomni” jako powieść ukazująca różne oblicza bezdomności w znaczeniu dosłownym i metaforycznym. Rozwinięcie 1. Bezdomność w znaczeniu dosłownym, wynikająca z braku prawdziwego domu, dającego poczucie szczęścia rodzinnego i bezpieczeństwa: a) bezdomność warszawskiej biedoty, chłopów w Cisach i śląskich robotników, wynikająca z warunków,... więcejLekarz – zawód czy posłannictwo? Odwołując się do kreacji Doktora Judyma w powieści, oceń, w jakim stopniu udało mu się zachować wierność swoim ideałom - plan wypracowania

Wstęp 1. Lekarz – zawód będący powołaniem, wiążący się z niesieniem pomocy ludziom. 2. Główny bohater „Ludzi bezdomnych” jest lekarzem, mającym poczucie misji i obowiązku wobec ludzi biednych. Rozwinięcie 1. Dwie postawy lekarzy wobec swego zawodu: a) postawa lekarzy z warszawskiej elity – służba ludziom bogatym, których stać na leczenie, brak zrozumienia dla najuboższych, sporadyczna działalność... więcejNa podstawie znajomości powieści Stefana Żeromskiego „Ludzie bezdomni” ukaż dramatyzm decyzji Tomasza Judyma oraz motywy jego wyboru - plan wypracowania

Wstęp „Ludzie bezdomni” jako powieść o losach bohatera, który musiał dokonać tragicznego wyboru między poczuciem obowiązku a własnym szczęściem. Rozwinięcie 1. Doktor Judym jako idealista, buntujący się przeciwko krzywdzie społecznej: a) postawa bohatera wobec oporu warszawskich lekarzy – postanawia samodzielnie prowadzić praktykę lekarską, nie szukając wsparcia u znanych w mieście lekarzy, którzy mogliby... więcej